PsychoTrend badania psychologiczne kierowców

Cennik us?ug

Kierowcy, kandydaci na kierowcw *80 z?
Egzaminatorzy, instruktorzy, kierowcy pojazdw uprzywilejowanych85 z?
Badanie kierowcw z odwo?ania policji (ktrym zosta?o zatrzymane lub odebrane prawo jazdy, za jazd? pod wp?ywem alkoholu lub innych ?rodkw odurzaj?cych, za przekroczenie 24 pkt lub za spowodowanie wypadku)85 z?
Operatorzy d?wigw, koparek i innych maszyn budowlanych, ?adowarek samojezdnych, operatorzy o?wietlenia ulic. Operatorzy maszyn drogowych; wzkw jezdniowych, sztaplarek, koparek, ?adowarek, za?adowarek, Monterzy maszyn, maszyni?ci uzdatniania wody i oczyszczalni ?ciekw, Elektroenergetycy; operatorzy urz?dze? wiertniczych 65 z?
Praca na wysoko?ci65 z?
Odpis orzeczenia15 z?